Controls of Nuclear Factor-Kappa B Signaling Activity by 5’-AMP-Activated Protein Kinase Activation With Examples in Human Bladder Cancer Cells
Bo-Hwa Choi, Da-Hyun Lee, Jin Kim, Ju-Hee Kang, Chang-Shin Park
Int Neurourol J. 2016;20(3):182-187.   Published online 2016 Sep 23
DOI: https://doi.org/10.5213/inj.1632718.359
Citations to this article as recorded by
  Crossref logo
MFG-E8 Selectively Inhibited Aβ-Induced Microglial M1 Polarization via NF-κB and PI3K-Akt Pathways
Xiaolei Shi, Xiaoying Cai, Wei Di, Jie Li, Xiaotian Xu, Aiwu Zhang, Weiwei Qi, Zhiming Zhou, Yannan Fang
Molecular Neurobiology.2017; 54(10): 7777.     CrossRef
Adropin Is a Key Mediator of Hypoxia Induced Anti-Dipsogenic Effects via TRPV4-CamKK-AMPK Signaling in the Circumventricular Organs of Rats
Fan Yang, Li Zhou, Xu Qian, Dong Wang, Wen-Juan He, Zhong-wei Tang, Jun Yin, Qing-Yuan Huang
Frontiers in Molecular Neuroscience.2017;[Epub]     CrossRef
Browning of Abdominal Aorta Perivascular Adipose Tissue Inhibits Adipose Tissue Inflammation
Run-Mei Li, Sui-Qing Chen, Ning-Xi Zeng, Shu-Hui Zheng, Li Guan, Hai-Mei Liu, Le-Quan Zhou, Jin-Wen Xu
Metabolic Syndrome and Related Disorders.2017; 15(9): 450.     CrossRef
Role of 5´-AMP-Activated Protein Kinase Activators in Regulating Nuclear Factor Kappa B Signaling
Tack Lee
International Neurourology Journal.2016; 20(3): 171.     CrossRef